KOHDERYHMÄ 
Toiminta- ja puheterapeutit jotka työskentelevät alle kouluikäisten tai alakouluikäisten kanssa.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen käsitteistöä, tutustutaan itsesäätelyn kehittymiseen ja kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin niin yksilön kuin ympäristön näkökulmasta sekä käydään läpi yleisimpiä itsesäätelyn vaikeuksia. Lisäksi tutustutaan tuen perusperiaatteisiin ja tuen jäsentämiseen yleisemmin, esimerkiksi tavoitteiden asettamisen ja seurannan osalta sekä syvennytään tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen yksilökuntoutuksessa ja ympäristöä ohjatessa. (Sira Määttä)

Koulutuksen toisessa osassa käydään läpi sitä, miten oppimisvaikeudet heijastuvat lasten käsitykseen itsestään, heidän kokemukseensa omista taidoistaan ja pystyvyydestään. Koulutuksessa pohditaan, millaisia tunnekokemuksia oppimisvaikeuksiin voi liittyä. Lisäksi pohditaan miten myönteisen oppija-minäkuvan muodostumista voidaan tukea lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia. (Elina Järviluoma)

KOULUTTAJAT

Elina Järviluoma, psykologi, PsM, FM, Lastentutkimusklinikka, Jyväskylän perheneuvola & Niilo Mäki Instituutti
Sira Määttä, PsT, Jyväskylän yliopisto ja Niilo Mäki Instituutti