KOHDERYHMÄ
Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN TAVOITE
• Antaa lisää tietoa lapsen vuorovaikutuksen sekä puheen- ja kielenkehityksestä.
• Saada keinoja, miten tukea lapsen vuorovaikutusta sekä puheen- ja kielenkehitystä varhaiskasvatuksessa.
• Tietoa mentalisaatiosta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa paneudutaan varhaiskasvatusikäisten lasten vuorovaikutuksen, puheen ja kielen kehitykseen sekä sen tukemiseen ja ohjaamiseen. Koulutuksessa saa varhaiskasvatuksen arkeen vinkkejä ja keinoja tukea lasten vuorovaikutusta, leikin ja kielen kehittymistä. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat vahvistusta ja tukea työhönsä, jolloin mahdollisesti päiväkodin arki helpottuu.
Koulutuksen sisältöjä ovat mm.:
• Vuorovaikutuksen ja kielenkehitys sekä kehityksen piirteet, jotka antavat aihetta seurantaan ja tukemiseen
• Tietoa varhaisesta vuorovaikutuksesta
• Tietoa mentalisaatiosta
• Tietoa ja perusteluita vuorovaikutustaitojen ja kielenkehityksen tukemisen merkityksestä
• Puhetta tukevien keinojen käyttäminen varhaiskasvatuksessa
• Vuorovaikutuksen avaimet ryhmämuotoisen toimintamallin esittely
• Työpajatyöskentely; harjoitellaan puhetta tukevien keinojen käyttämistä

KOULUTUKSEN TEHTÄVÄT
Välitehtävässä harjoitellaan ensimmäisenä päivänä esiteltyjä tukikeinoja (kuten piirtämistä ja kuvien käyttöä) päiväkodin arjessa. Reflektoidaan käyttökokemusta apukysymyksiä hyödyntäen. Tavoitteena on harjoitella erilaisia tuen keinoja käytännössä arjen sujuvoittamiseksi. Toisena koulutuspäivänä käydään läpi kokemuksia tukikeinojen toteutuksesta ja syvennetään osaamaista keinojen käytöstä.

KOULUTTAJAT
Marjut Ojanen, puheterapeutti, FM
Timo Teräsahjo, psykologi, PsM, Aivoliitto, MBSR-ohjaaja, tohtorikoulutettava Turun yliopisto
Anni Vieru, varhaiskasvatuksen opettaja, KM, suunnittelija, Kommunikaatiokeskus, Aivoliitto

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutuspaikat (25) täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.