KOHDERYHMÄT
Perusopetuksen henkilöstö

KOULUTTAJA
Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Terveystalo

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen. Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen kouluiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
Sisältöteemat:
Mitä itsesäätely on?
Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
Kehityksen pulmat Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy
Koulutus sisältää verkkotallenteet (noin 7h) sekä oppimistehtävän (tukitoimien suunnittelu, toteutus ja raportointi).

KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutustallenteet ovat katsottavissa 8.8. – 30.11.2024.
Oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä on 15.11.2024.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 60 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittautua koulutukseen: https://koju.nmi.fi/tuote/oph-itsesaatelytaitojen-kehitys-haasteet-ja-tukeminen-alakoulussa-2-op-8-8-30-11-2024-verkkokoulutus/