KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen kouluiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.

  • Mitä itsesäätely on?
  • Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
  • Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
  • Kehityksen pulmat Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
  • Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää kaksi koulutuspäivää (6×45 min.) lähikoulutuksena ja omassa työssä toteutettavan oppimistehtävän.

Oppimistehtävässä valitaan yksi lapsi, jolle lähdetään määrittelemään tavoitteita ja kokeilemaan tukitoimia. Konkreettisten tavoitteiden asettamisen jälkeen lapsen toimintaa tarkkaillaan ainakin viikon ajan koulun arjessa/tilanteessa johon toivotaan muutosta ja merkitään ylös toistuvuus, mitä tapahtuu ennen tilannetta, miten tilanne etenee ja mitä tapahtuu jälkeenpäin. Kun toiminta on kartoitettu, pohditaan sopivia tukitoimia ja tuen tasoa. Lopuksi reflektoidaan omia taitoja ja haasteita tukitoimien toteuttamisessa.

KOULUTTAJA
Sira Määttä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Terveystalo