MÅLGRUPP
Lärare, speciallärare, rektorer och skolkuratorer, gärna från minst två från samma arbetsgemenskap

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH UPPGIFT
Check In / Check Out (CICO) är en systematisk individualiserad intervention som är utvecklad för att ordnas i skolor där ett systematiskt allmänt stöd för beteende är i användning. Det allmänna stödet gör det lättare att ordna CICO eftersom det redan finns noggrant definierade beteendeförväntningar som alla elever är bekanta med. Då kan CICO lätt ordnas för individuella elever som en fortsättning på och intensifiering av det allmänna stödet.

I CICO får eleverna möjlighet till flera positiva kontakter med vuxna, öva sociala färdigheter, samt personlig handledning för att nå målen för fostran och positiv förstärkning på önskat beteende. CICO-interventionen ger också skolan en färdig modell för att skapa daglig kontakt med vårdnadshavare.

Under CICO-stödet ansvarar en CICO-handledare för att ”checka in” en elev vid skoldagens början och på eftermiddagen ansvarar samma person för att ”checka ut” eleven. Information om hur dagen gått skickas hem med eleven till vårdnadshavarna, som undertecknar och returnerar med eleven nästa dag. Eleven får under skoldagen systematiskt feedback av lärarna gällande sitt beteende.

CICO-stödet fungerar bäst då skolan har ett eget CICO-team som handleder och följer upp hur stödet förverkligats och hur eleven framskrider. Den här utbildningens syfte är att deltagarna ska kunna stödja personalen i skolan att planera och bygga upp CICO-stödet, till exempel som medlemmar i ett CICO-team.

Utbildningen består av totalt två tillfällen (6h+6h). Under andra tillfället får de som ansvarar för CICO-stödet handledning gällande implementering av CICO-stödet.

UTBILDARE
Henrik Husberg, PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet